Regenwolken verziehen sich wieder an den Aktienmärkten

%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22utf-8%22%3F%3E%0A%3Cvideo+version%3D%222%22%3E%0A%3CvideoID%3EFTV_dpaafx_150720a.mp4%3C%2FvideoID%3E%0A%3CvideoHeadline%3E%3C%21%5BCDATA%5BRegenwolken+verziehen+sich+wieder+an+den+Aktienm%C3%A4rkten%5D%5D%3E%3C%2FvideoHeadline%3E%0A%3CvideoInfo%3E%3C%21%5BCDATA%5BDanke+ermutigender+Ausagen+der+US-Notenbank+Fed+lassen+die+Sorgen+um+die+steigenden+Infektionszahlen+in+den+USA+wieder+nach.+Daf%C3%BCr+spitzt+sich+die+Lage+an+anderer+Front+zu.+Gute+Nachrichten+gibt+es+vom+Medizintechnikkonzern+Dr%C3%A4gerwerk.+%5D%5D%3E%3C%2FvideoInfo%3E%0A%3Cisin%3EDE0008469008%2C+US2605661048%2C+US0970231058%2C+DE0005550636%2C%3C%2Fisin%3E%0A%3CCountry%3EGER%2CUSA%3C%2FCountry%3E%0A%3CIndustry%3E%2CDEF%2CENG%2CHTH%3C%2FIndustry%3E%0A%3Cvideodate%3E2020-07-15+07%3A53%3C%2Fvideodate%3E%0A%3CvideoCredit%3Edpa-AFX%3C%2FvideoCredit%3E%0A%3Cchannel%3Edpa-AFX%3C%2Fchannel%3E%0A%3Ccategory%3Eboerse%3C%2Fcategory%3E%0A%3Cimages%3E%0A%3Cimage+type%3D%22gross%22%3EFTV_dpaafx_150720a.jpg%3C%2Fimage%3E%0A%3Cimage+type%3D%22klein%22%2F%3E%3Cimage+type%3D%22xl%22%2F%3E%0A%3C%2Fimages%3E%0A%3C%2Fvideo%3E%0A

0
(0)

%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22utf-8%22%3F%3E%0A%3Cvideo+version%3D%222%22%3E%0A%3CvideoID%3EFTV_dpaafx_150720a.mp4%3C%2FvideoID%3E%0A%3CvideoHeadline%3E%3C%21%5BCDATA%5BRegenwolken+verziehen+sich+wieder+an+den+Aktienm%C3%A4rkten%5D%5D%3E%3C%2FvideoHeadline%3E%0A%3CvideoInfo%3E%3C%21%5BCDATA%5BDanke+ermutigender+Ausagen+der+US-Notenbank+Fed+lassen+die+Sorgen+um+die+steigenden+Infektionszahlen+in+den+USA+wieder+nach.+Daf%C3%BCr+spitzt+sich+die+Lage+an+anderer+Front+zu.+Gute+Nachrichten+gibt+es+vom+Medizintechnikkonzern+Dr%C3%A4gerwerk.+%5D%5D%3E%3C%2FvideoInfo%3E%0A%3Cisin%3EDE0008469008%2C+US2605661048%2C+US0970231058%2C+DE0005550636%2C%3C%2Fisin%3E%0A%3CCountry%3EGER%2CUSA%3C%2FCountry%3E%0A%3CIndustry%3E%2CDEF%2CENG%2CHTH%3C%2FIndustry%3E%0A%3Cvideodate%3E2020-07-15+07%3A53%3C%2Fvideodate%3E%0A%3CvideoCredit%3Edpa-AFX%3C%2FvideoCredit%3E%0A%3Cchannel%3Edpa-AFX%3C%2Fchannel%3E%0A%3Ccategory%3Eboerse%3C%2Fcategory%3E%0A%3Cimages%3E%0A%3Cimage+type%3D%22gross%22%3EFTV_dpaafx_150720a.jpg%3C%2Fimage%3E%0A%3Cimage+type%3D%22klein%22%2F%3E%3Cimage+type%3D%22xl%22%2F%3E%0A%3C%2Fimages%3E%0A%3C%2Fvideo%3E%0A

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *